Algemene voorwaarden

Deze website (hierna: “Website”) wordt aangeboden door Koramic Investments NV, gevestigd te 8500 Kortrijk, België, Kapel ter Bede(Kor) 84, ingeschreven onder ondernemingsnr. 0405.371.512, BTW nummer BE0405.371.512, bij het RPR te Gent, afdeling Kortrijk (“Koramic”, “wij”, “ons”, “onze”).

De informatie op deze Website, inclusief alle inhoud van welke aard dan ook op elke pagina van deze Website, is uitsluitend informatief en vormt op geen enkele wijze een professioneel, financieel of ander advies. Koramic doet geen toezeggingen en geeft geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarheidsgetrouwheid, volledigheid of geschiktheid voor welk doel dan ook van de informatie en inhoud die op de Website wordt aangeboden.

De Website mag niet worden gebruikt op een wijze die:

  1. in strijd is met een wet, voorschrift of besluit of een bindende of gezaghebbende uitspraak of beslissing;
  2. inbreuk maakt op de rechten van Koramic of derden, waaronder intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van morele rechten), rechten op bescherming van handelsgeheimen en persoonsgegevens en andere wettelijke of contractuele rechten waarvan de bezoeker van de Website kennis heeft of behoort te hebben;
  3. ervoor zorgt dat informatie, gegevens of andere inhoud wordt verspreid, verzonden, gedistribueerd, gepubliceerd of anderszins gecommuniceerd die lasterlijk, haatdragend, smadelijk, obsceen, beledigend of op enige andere wijze kwetsend of illegaal is;
  4. tot gevolg heeft dat, buiten wat nodig is voor normale raadpleging door een menselijke bezoeker van de website, de informatie, data of andere inhoud van de website wordt gekopieerd, gedupliceerd, geschraapt, gebruikt voor het ontwikkelen, trainen, testen of valideren van enige vorm van kunstmatige intelligentie zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Koramic;
  5. het creëren, publiceren, verspreiden, distribueren of communiceren van deeplinks naar specifieke onderdelen of inhoud van de Website met zich meebrengt;
  6. op enigerlei wijze de veiligheid en goede werking van de Website, de inhoud, onderdelen en onderliggende netwerk- en informatiesystemen bedreigt of schendt, waaronder, maar niet beperkt tot, door het gebruik van virussen, trojans, malware, enige andere vorm van kwaadaardige code of software, alsmede door man-in-the-middle aanvallen, (distributed) denial-of-service aanvallen, (spear-)phishing of enige andere vorm van opzettelijke en kwaadaardige manipulatie van gegevens of ongeautoriseerde toegang en gebruik.


Koramic is eigenaar van, of heeft licenties verkregen op, alle intellectuele eigendomsrechten in en verbonden aan deze Website, de inhoud ervan en alle andere informatie en gegevens die op deze Website worden gehost of via deze Website worden gepubliceerd, verspreid, gedistribueerd of anderszins gecommuniceerd. Hieronder vallen ook alle merken, handelsnamen en logo’s die Koramic op de Website heeft opgenomen. Koramic verleent slechts een beperkt en tijdelijk recht tot het bekijken en raadplegen van de Website en de daarop aanwezige informatie, gegevens en content door middel van een gangbare, actuele en beveiligde browser zoals een normale websitebezoeker dat zou doen.